کوالیتی اسکور - quality score

quality score – کوالیتی اسکور در تبلیغات گوگل ادز

امتیاز کیفی تبلیغات ادوردز عاملی حیاتی در تعیین جایگاه تبلیغ در نتایج جستجو هست. اما امتیاز کیفی از چه ساختاری تشکیل شده و عوامل تاثیرگذار بر اون چیه؟
در این عنوان به مطالعه همین مبحث می‌پردازیم.